RFC 4042.
MMMM…gimme some of that UTF-9/UTF-18 goodness!
Courtesy of Tim Bray.