Gates or Allen?

Jobs or Wozniak?

Torvalds or Stallman?

Technorati Tags: , , , , , ,